Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Autopoetsbedrijf Detail shop car wash.

 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
  1.1: Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een
  beroep of bedrijf
  1.2: Autopoetsbedrijf Detail shop car wash, het bedrijf dat de omschreven dienstverlening uitvoert
  waarop de algemene voorwaarden van toepassing
  zijn.
  1.3: Bedrijf: een wederpartij, rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  1.4: Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.
 2. Toepasselijkheid
  2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbehandelingen van
  Autopoetsbedrijf Detail shop car wash evenals op de tussen
  Autopoetsbedrijf Detail shop car wash en de wederpartijgesloten overeenkomsten en de daaraan
  voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon-of vestigingsplaats(en) van de bij die
  overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot
  stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de
  wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld of bevinden zich ter inzage
  in het bedrijfspand.
  2.2: Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene voorwaarden op
  aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.
  2.3: Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de
  wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst: Autopoetsbedrijf Detail shop car wash
  hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de
  hand.
  2.4: Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of aan de andere
  kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven.
  Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die
  de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens
  toegestaan.
 3. Offertes
  3.1: Een offerte van Autopoetsbedrijf Detail shop car wash is een uitnodiging tot het doen van een
  aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.
  3.2: Mocht een offerte als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit
  geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of
  anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.
  3.3: Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende twee weken na
  dagtekening daarvan geldig, tenzij Autopoetsbedrijf Detail shop car wash in de offerte uitdrukkelijk
  anders heeft bepaald.
  3.4: Hoewel Autopoetsbedrijf Detail shop car wash de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het
  formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op
  enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Autopoetsbedrijf Detail shop car wash en wederpartij
  kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan
  hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden, Autopoetsbedrijf Detail shop car wash kan
  dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij
  uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. Prijzen
  4.1: Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij
  door Autopoetsbedrijf Detail shop car wash anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen
  consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door Autopoetsbedrijf
  Detail shop car wash anders wordt vermeld.
  4.2: Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip op-of
  aflevering en/of van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen,
  de lonen of welke prijsbepalende factor dan ook zijn gewijzigd, mag Autopoetsbedrijf Detail shop
  car wash de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van
  redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te
  ontbinden.
  4.3: Prijsverhogingen voorvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of
  wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
  4.4: Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Autopoetsbedrijf Detail shop car wash
  op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is
  overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de
  werkzaamheden verstrekt.
  4.5: De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 8 dagen na
  ontvangst daarvan kenbaar te maken.
  4.6 De informatie op onze websites/folders/flyers etc. wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld
  en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor
  dergelijke fouten aanvaardt Autopoetsbedrijf Detail shop car wash geen aansprakelijkheid
 5. Betalingen
  5.1: Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen aan
  de andere kant (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.
  5.2: Indien betaling na de op-of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij
  verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum.
  5.3: De vordering van Autopoetsbedrijf Detail shop car wash is evenwel terstond geheel opeisbaar,
  waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien: (a): de wederpartij een
  verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling is verleend, haar faillissement
  is aangevraagd, of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat; (b):
  beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt
  opgelegd; (c): de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt
  of op andere wijze voortzet.
  5.4: Schulden van de wederpartij- ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen aan Autopoetsbedrijf
  Detail shop car wash contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.
  5.5: De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst Autopoetsbedrijf Detail shop car wash
  geacht als eerste te presteren. De prestatie van Autopoetsbedrijf Detail shop car wash bestaat in dit
  verband uit op , of aflevering van het object.
  5.6: Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat
  de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken een rente verschuldigd van 8%
  per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het
  verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.
  5.7: Alle door Autopoetsbedrijf Detail shop car wash redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging
  van voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zijn aan Autopoetsbedrijf Detail
  shop car wash is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.
  5.8: Indien Autopoetsbedrijf Detail shop car wash de wederpartij in rechte moet betrekken om
  naleving van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de
  gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en
  raadslieden, te betalen indien Autopoetsbedrijf Detail shop car wash geheel of gedeeltelijk in het
  gelijk wordt gesteld.
 6. Garantie
  6.1: Autopoetsbedrijf Detail shop car wash garandeert dat de door haar verrichte of aan derden
  uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.
  6.2: Autopoetsbedrijf Detail shop car wash kan ten behoeve van de wederpartij, bij sommige
  behandelingen, een document afleveren waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de
  gebruikte schoonmaakmaterialen.
  6.2.1 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door Autopoetsbedrijf Detail
  shop car wash zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van
  toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
  6.3: De in A lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van: (a): gebreken die
  het gevolg zijn van een niet door of namens Autopoetsbedrijf Detail shop car wash onzorgvuldige
  uitgevoerde behandeling en/ of blootstelling van het object aan extreme
  omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens Autopoetsbedrijf Detail shop car
  wash bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object. (b): Gebreken die
  zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan Autopoetsbedrijf Detail shop
  car wash ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken; (c):
  Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object; (d):
  Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan: – door een van buiten komende oorzaak; –
  aan niet door Autopoetsbedrijf Detail shop car wash aangebrachte (reinigings)materialen of niet
  door Autopoetsbedrijf Detail shop car wash bewerkte delen; (e): gebreken aan objectie die na
  aflevering door Autopoetsbedrijf Detail shop car wash niet in de onderneming van Autopoetsbedrijf
  Detail shop car wash een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling
  naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door Autopoetsbedrijf Detail
  shop car wash schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object
  kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het
  verzuim; (f): zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan Autopoetsbedrijf Detail shop car
  wash bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan
  verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen
  of werkmethode; (g): te bewerken zaken, die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt
  de aanwezige gebreken waaronder corrosie, steenslag, verkleuring van lak, krassen en andere
  schade aan het voertuig binnen het kader van wat is overeengekomen afdoende te verhelpen of te
  verwijderen, evenals wanneer de zaken niet in de onderneming van Autopoetsbedrijf Detail shop car
  wash zijn voorbewerkt.
  6.4. De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in dit artikel A vervalt indien: (a) de wederpartij het
  object niet binnen de door Autopoetsbedrijf Detail shop car wash vastgestelde termijn beoordeling/
  controle aanbiedt aan welke beoordeling/ controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;
  (b) de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het
  object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Autopoetsbedrijf Detail shop
  car wash indient; ( c) de wederpartij geen consument is, bij niet uiterlijke zichtbare gebreken haar
  reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met
  een duidelijke omschrijving van de klachten bij Autopoetsbedrijf Detail shop car wash indient. (d):
  de wederpartij Autopoetsbedrijf Detail shop car wash niet in de gelegenheid stelt om het gebreke te
  verhelpen.
  6.5 De aanspraak op garantie is beperkt tot het factuurbedrag.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1: Autopoetsbedrijf Detail shop car wash is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken
  van de wederpartij en/of derden die zicht in of aan het object bevinden en die Autopoetsbedrijf
  Detail shop car wash uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij
  wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
  7.2: Autopoetsbedrijf Detail shop car wash is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder
  mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend
  uit of verbandhoudend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in art.8 en het
  afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
  7.3: De in dit artikel 9 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van Autopoetsbedrijf Detail
  shop car wash zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of
  voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid
  van Autopoetsbedrijf Detail shop car wash of haar hoogste leidinggevend personeel.
  7.4: De ophaal en wegbrengservice van de auto van de wederpartij is alleen mogelijk voor auto’s
  die all risk zijn verzekerd. Vervoer vindt alleen plaats op eigenrisico van de eigenaar van het
  voertuig Autopoetsbedrijf Detail shop car wash is op geen enkele manier aansprakelijk voor
  eventuele motorschade en andere gebreken die tijdens/na het ophalen/wegbrengen of verplaatsen
  van het voertuig ondekt worden.
  7.5: Autopoetsbedrijf Detail shop car wash is niet aansprakelijk voor motorschade en/of schade aan
  electronica ontstaan door het reinigen en/of afspuiten van de motor met hoge druk, motor reinigen is
  op eigen risico van de wederpartij.
  7.6: Autopoetsbedrijf Detail shop car wash is niet aansprakelijk voor boetes van politie en andere
  wethandhavers i.v.m folie beplakte autoruiten. Alle boete bedragen zijn voor rekening van de
  tegenpartij.
  7.7: De eigenaar van het voertuig is zelf aansprakelijk voor het achterlaten van het voertuig bij
  Autopoetsbedrijf Detail shop car wash. Bij diefstal, vernieling, brandschade, waterschade,
  natuurrampen is de eigenaar van het voertuig zelf aansprakelijk en zal zijn/haar eigen
  verzekering moeten gebruiken om de schade te verhalen, Autopoetsbedrijf Detail shop car wash is
  op geen enkele wijze aansprakelijk.
  7.8: Autopoetsbedrijf Detail shop car wash is niet aansprakelijk voor ramen die na behandeling met
  folie niet of slecht werken. Alle kosten van ruitreparatie en/of vervanging zijn voor rekening van de
  tegenpartij.
  7.9: Indien de met folie beplakte autoruiten de oorzaak zijn van een ongeval/aanrijding is
  Autopoetsbedrijf Detail shop car wash hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk.
  Alle aansprakelijkheden/kosten zijn te verhalen bij de eigenaar van het voertuig.
  7.9.1: Autopoetsbedrijf Detail shop car wash is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
  persoonlijke ongelukken en/of schade aan het voertuig die in en om de werkplaats van
  Autopoetsbedrijf Detail shop car wash gebeuren.
 8. Overmacht
  8.1 Een tekortkoming van Autopoetsbedrijf Detail shop car wash zal haar niet worden aangerekend
  indien zij in een toestand van overmacht verkeert.
  8.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Autopoetsbedrijf Detail shop car wash
  niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet,
  rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt,
  waaronder begrepen het geval, dat Autopoetsbedrijf Detail shop car wash door een (toerekenbare)
  tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder
  overmacht wordt mede begrepen: (a): bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en
  onverschillig op welke wijze ontstaan. (b): vertraagde of te late toelevering door een of
  meerdere leveranciers van Autopoetsbedrijf Detail shop car wash (c): transportmoeilijkheden of
  belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Autopoetsbedrijf Detail shop
  car wash toe of van Autopoetsbedrijf Detail shop car wash naar de wederpartij wordt gehinderd of
  belemmerd;
 9. Ontbinding
  9.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe
  gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te
  allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog
  zijn verplichtingen na te komen dan wel tekort- komingen te herstellen waarbij tekortkomingen
  nauwkeurig, schriftelijk omschreven dienen te worden.
  9.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige
  betalingsverplichting, voorvloeiende uit enige met Autopoetsbedrijf Detail shop car wash gesloten
  overeenkomst. En zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan
  Autopoetsbedrijf Detail shop car wash zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
  de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  9.3 Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij
  zijn/haar overlijden, de mogelijkheden om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel
  begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van al door
  Autopoetsbedrijf Detail shop car wash verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen
  dienen binnen 1 maand na overlijden van de wederpartij Autopoetsbedrijf Detail shop car wash
  schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke, waarvan
  Autopoetsbedrijf Detail shop car wash het recht heeft de overeenkomst zonder rechtelijke
  tussenkomst te ontbinden.
 10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
  10.1 Alle in het kader van een specifieke overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren
  objecten blijven uitsluitend eigendom van Autopoetsbedrijf Detail shop car wash totdat alle
  vorderingen in het kader van die specifieke overeenkomst die Autopoetsbedrijf Detail shop car
  wash heeft of zal verkrijgen op de wederpartij volledig zijn betaald.
  10.2 Totdat de wederpartij aan Autopoetsbedrijf Detail shop car wash alle in het kader van een
  specifieke overeen- komst verschuldigde bedragen heeft voldoen, kan: Autopoetsbedrijf Detail shop
  car wash de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden, en daarop zijn vordering
  met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid
  stelt.
 11. Geschillen
  11.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument aanhangig gemaakt worden bij een
  bevoegd burgerlijke rechter gevoegd bij een arrondissementsrechtbank, van het Arrondissement
  waarin Autopoetsbedrijf Detail shop car wash gevestigd is en/of zaak doet, voor
  zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.
 12. Toepasselijk recht Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop
  de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze
  voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing!
  12.1 De eigenaar van het voertuig is op de hoogte van alle beschreven voorwaarden en is
  daarmee akkoord.